< Powrót do komunikatów

Rozeznanie rynku na zakup sprzętu multimedialnego

Fundacja Familijny Poznań w związku z realizacją projektu W związku z realizacją projektu „Mały człowiek – duże perspektywy” (nr RPDS.10.02.02-02-0014/17) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU NA:
DOSTAWĘ SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO

Prosimy o przesłanie ofert na załączonym formularzu cenowym (zał. nr 1) do dnia 24.05.2019
do godz. 16.00 na adres: e-mail: d.ostafin@familijny.pl

Informujemy, iż niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Prowadzona procedura wynika z zapisów w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

ROZEZNANIE RYNKU Z DNIA 17.05.2019

Zał. nr 1. Formularz cenowy - sprzęt multimedialny