< Powrót do komunikatów

Komunikat w sprawie procedury stosowanej w postępowaniu egzaminacyjnym o awans na stopnień nauczyciela mianowanego

 

W związku ze zmianą w aktach prawnych regulujących postępowanie egzaminacyjne o awans na stopień nauczyciela mianowanego, Fundacja Familijny Poznań informuje, że na podstawie właściwych przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203, ze zm.) dokumentacja wymagana od nauczycieli, którzy ubiegają się o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego różni się w zależności od dnia, w którym nauczyciel ten ukończył staż i obejmuje dokumenty wyszczególnione poniżej.

Fundacja Familijny Poznan informuje również, iż nauczyciele, którzy ukończyli staż w dniu 1 września 2018 r. lub później zobowiązani są do spełnienia wymagań określonych w §7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574).

 

 1. Dokumentacja wymagana od nauczycieli, którzy ukończyli staż w dniu 1 września 2018 r. lub później

Dotyczy również stażu dodatkowego i przedłużonego, który skończył się w dniu 1 września 2018 lub później.

Dokumentacja wymagana w postępowaniu egzaminacyjnym o awans na stopień nauczyciela mianowanego winna obejmować:

 1. wniosek o nadanie stopnia awansu nauczyciela mianowanego( według załączonego wzoru ) wniosek_o_wszczecie_postepowania_egzaminacyjnego
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły,
 3. kopię aktu nadania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły,
 4. zaświadczenie dyrektora szkoły/placówki,
 5. kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły,
 6. kopię karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły,

 

Dokumentacja nie powinna zawierać ozdobnych stron, przekładek, dokumentów oprawionych w kieszenie groszkowe, zbindowanych, w twardych oprawach itp.

 1. Termin składania dokumentacji

Wnioskodawcom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, Fundacja Familijny Poznań wydaje decyzję o nadaniu albo o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku zgodnie z art. 9b ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 r., poz. 967, ze zm.).

Natomiast wnioskodawcom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, Fundacja Familijny Poznań wydaje decyzję o nadaniu albo o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku zgodnie z art. 9b ust. 3a ustawy Karta Nauczyciela.

O dochowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data doręczenia wniosku do Biura Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu albo do sekretariatów oddziałów Fundacji w Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu. W przypadku wysłania wniosku o dochowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej.

W myśl art. 9d ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela nauczyciel kontraktowy może złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku otrzymania co najmniej dobrej oceny pracy po zakończeniu stażu. W praktyce oznacza to, że nauczyciel ma możliwość złożenia wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego w okresie, który nie będzie kolidował z innymi jego planami.

W związku z powyższą regulacją prawną, kierowane przez wnioskodawców prośby dotyczące ustalenia terminu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nie będą uwzględniane.

 

 • Miejsce składania dokumentacji

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w sekretariacie Biura Fundacji , ul. Gorczyczewskiego 2/7, 60 - 554 Poznań w godzinach pracy biura albo w sekretariatach oddziałów w godzinach ich pracy. :

 1. Jedności Narodowej 112, 50 -301 Wrocław
 2. Miałki Szlak 74, 80 - 717 Gdańsk
 3. Oleńki Billewiczówny 15, 92 - 437 Łódź

1. Informacje dodatkowe

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informuję, że Fundacja Familijny Poznań na podstawie art. 9b ust. 2 w zw. z art. 9b ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, ze zm.) przetwarza dane osobowe obejmujące:

 1. Imię i nazwisko
 2. Datę i miejsce urodzenia
 3. Numer telefonu i adres e-mail
 4. Poziom wykształcenia
 5. Adres zamieszkania
 6. Miejsce i wymiar zatrudnienia wraz z adresem
 7. Datę wydania, numer i wystawcę aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

w celu realizacji zadań wynikających z prowadzenia postępowania o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przez Fundację Familijny Poznań z siedzibą przy ul. Staszica 15, 60-526 Poznań, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwane dalej „rozporządzeniem RODO”, przekazuje się następujące informacje:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Familijny Poznań.
 • Dane do kontaktu: listownie Fundacja Familijny Poznań, ul. Staszica 15 , 60-526 Poznań lub przez e-mail: biuro@familijny.pl
 • We wszelkich sprawach związanych z ochroną Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Fundację Familijny Poznań proszę kontaktować się
  z Inspektorem ochrony danych.
 • Dane do kontaktu: listownie na adres Inspektor ochrony danych, Fundacja Familijny Poznań w Poznaniu, ul. Staszica 15 ; 60-526 Poznań lub przez e-mail: iod@familijny.pl
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO w związku z art. 148 ustawy 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawnych.
 • Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania,
  w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.
 • Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Zgodnie z przepisami rozporządzenia RODO przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia w zakresie ochrony swoich danych osobowych: prawo dostępu do danych osobowych, prawo sprostowania danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w przepisach prawa z uwzględnieniem wyjątków.
 • Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych praw należy przesłać żądanie w formie pisemnej na adres e-mail lub drogą pocztową.
 • W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Fundację Familijny Poznan narusza przepisy rozporządzenia RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.