< Powrót do komunikatów

Komunikat w sprawie procedury stosowanej w postępowaniu egzaminacyjnym o awans na stopień nauczyciela mianowanego

I Wymagana dokumentacja

Uprzejmie informuję, że dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego winna obejmować:

 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, poświadczone zgodnie z przepisami art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.),
 • akt nadania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego, poświadczony zgodnie z przepisami art. 76a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • zaświadczenie dyrektora szkoły/przedszkola (według wzoru; w przypadku gdy nauczyciel realizował staż w dwóch lub więcej szkołach do wniosku należy załączyć odpowiednio zaświadczenie dyrektora każdej z tych szkół, w której nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu),

II Miejsce składania dokumentacji

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w sekretariacie Biura Fundacji , ul. Gorczyczewskiego 2/7, 60 - 554 Poznań w godzinach pracy biura albo w sekretariatach oddziałów w godzinach ich pracy:

 1. Jedności Narodowej 112, 50 -301 Wrocław
 2. Miałki Szlak 74, 80 - 717 Gdańsk
 3. Oleńki Billewiczówny 15, 92 - 437 Łódź

III Termin składania dokumentacji

Wnioskodawcom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, Fundacja Familijny Poznań wydaje decyzję o nadaniu albo o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku zgodnie z art. 9b ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 r., poz. 967, ze zm.).

Natomiast wnioskodawcom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, Fundacja Familijny Poznań wydaje decyzję o nadaniu albo o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku zgodnie z art. 9b ust. 3a ustawy Karta Nauczyciela.

O dochowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data doręczenia wniosku do Biura Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu albo do sekretariatów oddziałów Fundacji w Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu. W przypadku wysłania wniosku o dochowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej.

W myśl art. 9d ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela nauczyciel kontraktowy może złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

IV Druki stosowane w postępowaniu o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Mając powyższe na uwadze informuję, że w postępowaniu egzaminacyjnym o awans na stopnień nauczyciela mianowanego w Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu stosuje się następujące druki:

 • zaswiadczenie– formularz dla nauczyciela wypełnia dyrektor szkoły/przedszkola;
 • wniosek – wypełnia nauczyciel

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informuję, że Fundacja Familijny Poznań na podstawie art. 9b ust. 2 w zw. z art. 9b ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, ze zm.) przetwarza dane osobowe obejmujące:

 1. Imię i nazwisko
 2. Datę i miejsce urodzenia
 3. Numer telefonu i adres e-mail
 4. Poziom wykształcenia
 5. Adres zamieszkania
 6. Miejsce, stanowisko i wymiar zatrudnienia wraz z adresem
 7. Datę wydania, numer i wystawcę aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

w celu realizacji zadań wynikających z prowadzenia postępowania o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przez Fundację Familijny Poznań, ul. Staszica 15, 60 - 526 Poznań, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).                                         

Jednocześnie informuję, że:

 1. w sprawie przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Joanną Lotko, e-mail: j.lotko@familijny.pl
 2. do ww. danych osobowych dostęp będą mieli uprawnieni pracownicy Fundacji Familijny Poznań, a także osoby wyznaczone na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, ze zm.);
 3. na każdym etapie postępowania możliwy jest dostęp do przetwarzanych danych osobowych oraz ich korekta, zmiana, a także żądanie sprostowania, usunięcia, przeniesienia danych i ograniczenia ich przetwarzania;
 4. osobie, której dane osobowe są przetwarzane służy prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 5. dane, o których mowa wyżej są przechowywane przez Fundację Familijny Poznań do czasu upływu okresu ich archiwizacji.